Seria og Cerpus invitert til samarbeid med Nederlandske utdanningsinstitusjoner

Seria ble invitert til samarbeid med Nederlandske utdanningsinstitusjoner. Spennende muligheter innenfor design og IKT-koding med gjensidig utveksling av fagpersonell og instruktører.

26.09.201914:14 Rikart Svendsgård

Nederlandske studenter ønsker praksis i Norske bedrifter

Seria er akkreditert og godkjent som lærebedrift for nederlandske studenter fra skolen Cibap i byen Zwolle, som ønsker praksis i Norske bedrifter som driver med design. Les mer om Cibap: Link til Cibas i Nederland

Spennende utvikling - større aktører er på banen

Nå ønsker en stor nederlandsk utdanningsinstitusjon, Aventus (www.aventus.nl) med over 13000 studenter å etablere tilsvarende samarbeid innen koding og programmering.

Både Seria og Cerpus er godkjente lærebedrifter i IKT-tjenesteutviklerfaget og Seria var i 2017 den første bedriften i Norge og Rasmus Larsen den første lærling innen dette fagfeltet i Norge.

Deretter fikk også Cerpus lærebedrift godkjenning og sin første lærling i faget og vi er i dag de eneste lærebedriftene i dette faget i Bodø.

I Nordland er ellers kun SKS på Fauske og FUNN IT i Narvik som også er lærebedrift i IKT tjenesteutviklerfaget.

Denne fagplanen er foreløpig en forsøksordning og er under videreutvikling etter blant annet de innspill som er kommet fra lærebedriftene.

Fremtidig læreplan

Det vil i fremtiden bli et toårig løp i Videregående skole og 2 år i bedrift, basert på den nye læreplanen. I tillegg ser Nordland fylkeskommune på mulighetene for å utvide dette med et internasjonalt samarbeid for studenter og lærere.

Tor Magne Andreassen på utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune jobber med utveksling av elever, lærlinger og faglig leder/instruktører til EU-området gjennom et EU-program, Erasmus+.

I dette samarbeidet inngår allerede flere fag og utdanningsavdelingen har allerede etablert et botilbud til disse nederlandske studentene i Bodø for å tilrettelegge for dette internasjonale samarbeidet.

Aventus besøkte Bodø

Denne uken besøkte utdanningsinstitusjonen Aventus Bodø. Skoleledere og IKT fagressurser fra Nederland, som jobber på en stor yrkesfaglig skole i Nederland og utdanner programmerere, på ca samme nivå som lærlingene i IKT-tjenesteutviklerfaget.

Nils Misvær, daglig leder i Seria fremhever at dette er et spennende samarbeid som Seria hittil har hatt innen designfaget, men som vi også er interessert i å se på muligheter for IKT-koding. Her ligger muligheter for gjensidig utveksling også for ansatte instruktører og annet fagpersonell.

"Vi arbeider i et internasjonalt miljø allerede, hvor det i vårt kontorfelleskap i Bodø allerede er 3 internasjonale ansatte fra 3 forskjellige land og en lærling fra Nederland"

Vårt marked er internasjonalt og vi har konkurrenter fra hele verden. Det er derfor naturlig å tenke internasjonalt også i rekruttering og kompetanse, uttaler Misvær.

Det at vi er bare 2 lærebedrifter i Bodø, viser også at det er viktig å gå nye veier for fremtidens læreplasser og utdanningstilbud. Vi setter stor pris på at Nordland Fylkeskommune ser denne muligheten og bidrar til å fremme et slikt internasjonalt samarbeid innen fagskoleutdanninger. Det er ikke slik at alle bedrifter er opptatt av kun å ansette Masterstudenter, avslutter Misvær.

Utdanningen i Nederland utmerker seg

Fagutdanning i Nederland utmerker seg internasjonalt med at de får et solid 4 årig utdanningsløp, hvor man også kan begynne fagutdanninger langt tidligere enn i Norge.
Dette har Seria erfart gir et godt grunnlag for å arbeide med design og digitale løsninger slik Seria leverer.

Vi fikk nylig en ny internasjonal lærling fra Nederland til Bodø og Seria som skal arbeide her i 12 uker. Daan Hollander er 18 år og gjennomfører en fireårig fagskole for kreative studier. Dette gir ham en kompetanse i designfaget og erfaring fra animasjon og spillutvikling ved Cibap i Nederland.

Skolen Cibap i byen Zwolle sender elevene ut i to praksisperioder i løpet av utdanningen. Skolen er spesielt anerkjent i Nederland som den beste fagskolen i dette feltet.

Pågående samarbeid mellom NFK og Aventus

Trine Ludviksen ved utdanningsavdelingen til Nordland Fylkeskommune forteller at skolen Aventus er en viktig og stor institusjon i Nederland med 13000 studenter. De utdanner medarbeidere i flere retninger innen IKT, blant annet innen programmering.
NFK har hatt lærlinger i IKT-servicefaget utplassert ved skolen og de har vært meget fornøyd med oppholdet der nede.

Nederlenderne ønsker med dette besøket å se på hvordan vi utdanner fagarbeidere i IKT-tjenesteutviklerfaget. De er også interessert i å se på muligheter for at norske lærebedrifter i faget og deres lærlinger kan forsøke en praksisutplassering for om mulig bli enda bedre fagarbeidere med en internasjonal dimensjon. IKT-faget skulle ha alle forutsetninger for dette.

Så er det også slik at vi kan sende faglærere og instruktører i bedrift til Nederland for å bli oppdatert på hvordan de gjør opplæringen i feltet. Vi har hatt instruktører og lærere der før og de har vært meget godt fornøyd med oppholdet forteller Trine Ludviksen.Nederlandse versie:

Seria en Cerpus uitgenodigd om samen te werken met Nederlandse onderwijsinstellingen

Seria wordt gecrediteerd en goedgekeurd als leerbedrijf voor Nederlandse studenten van de school Cibap in de stad Zwolle, die willen oefenen in het Noors design bedrijven. https://www.cibap.nl/

Opwindende ontwikkeling - grote spelers staan op het veld

Nu een grote Nederlandse onderwijsinstelling, Aventus (www.aventus.nl) wil meer dan 13000 studenten om soortgelijke samenwerking op het gebied van codering en programmering tot stand te brengen.

Zowel Seria als Cerpus zijn goedgekeurde bedrijven in de ontwikkeling van ICT-diensten en in 2017 was Seria het eerste bedrijf in Noorwegen en Rasmus Larsen de eerste leerling op dit gebied in Noorwegen.

Toen kreeg het leerbedrijf van Cerpus goedkeuring en zijn eerste leerling in het onderwerp en vandaag zijn wij de enige leerbedrijven in dit gebied in Bodø.  

Nordland is anders, alleen SKS bij Fauske en FUNN IT in Narvik, die ook trainingsinstituten in de ICT-service zijn, ontwikkelt deze discipline.

Dit leerplan is momenteel een experimenteel schema en wordt momenteel verder ontwikkeld, bijvoorbeeld aan de hand van de input van de lerende bedrijven.

In de toekomst zal er een tweejarig traject plaatsvinden in het hoger secundair onderwijs en 2 jaar in het bedrijfsleven, gebaseerd op het nieuwe curriculum.

Toekomstig leerplan

Daarnaast ziet Nordland County Municipality mogelijkheden om dit uit te breiden met een internationale samenwerking voor studenten en docenten.

Tor Magne Andreassen op de afdeling educatie in Nordland, is aan het werk voor de uitwisseling van studenten, stagiairs en academische leiders/ instructeurs naar de EU-regio via een EU-programma, Erasmus +.

Deze samenwerking omvat al meer onderwerpen en de onderwijsafdeling heeft al een woningaanbod voor deze Nederlandse studenten in Bodø opgezet om deze internationale samenwerking te vergemakkelijken.

Aventus bezoekt Bodø

Deze week bezocht de onderwijsinstelling Aventus Bodø. Schoolleiders en ICT-professionals uit Nederland, die werken op een grote vakschool in Nederland en programmeurs programmeren, op ongeveer hetzelfde niveau als de leerlingen in ICT-services ontwikkelaar.

We werken nu al in een internationale omgeving waar al 3 internationale werknemers uit 3 verschillende landen en één stagiair uit Nederland aanwezig zijn in ons kantoor in Bodø. Onze markt is internationaal en we hebben concurrenten van over de hele wereld. Het is daarom vanzelfsprekend om internationaal te denken in werving en expertise, zegt Misvær.

Het feit dat we slechts twee leerbedrijven in Bodø zijn, toont ook aan dat het belangrijk is om nieuwe wegen te gaan gebruiken voor de toekomstige campussen en opleidingsmogelijkheden.

We waarderen het dat de provincie Nordland deze mogelijkheid ziet en bijdraagt aan de bevordering van dergelijke internationale samenwerking in het beroepsonderwijs. Het is niet zo dat alle bedrijven alleen masterstudenten willen inhuren, concludeert Misvær. 

Het beroepsonderwijs in Nederland onderscheidt zich internationaal door het feit dat ze een 4-jarige opleiding ​​krijgen, waar men ook veel eerder dan in Noorwegen aan het beroepsonderwijs kan beginnen.

Dit maakte Seria meer ervaren en biedt een goede basis voor het werken met ontwerp en digitale oplossingen, zoals Seria levert.

Het onderwijs onderscheid zich in nederland

Onlangs ontvingen we een nieuwe internationale leerling uit Nederland naar Bodø en Seria die hier 12 weken zal werken.

Daan Hollander is 18 jaar en voert een vierjarige beroepsschool voor creatieve opleidingen. Dit geeft hem een ​​voorsprong in design en ervaring van animatie en game-ontwikkeling bij zijn vorige stage in Nederland.

De school Cibap in de stad Zwolle stuurt studenten naar twee praktische perioden tijdens de opleiding.

De school wordt vooral in Nederland erkend als de beste vakschool op dit gebied.

Samenwerking tussen NFK en Aventus

Trine Ludviksen op de afdeling educatie van Nordland Fylke kommune zegt dat de school Aventus een belangrijke en grote instelling in Nederland met 13000 studenten. Ze trainen studenten in verschillende richtingen binnen ICT, ook in programmering.

NFK heeft stagiairs gehad in het beroep van ICT-dienstverlener op de school en zij zijn zeer tevreden over hun verblijf daarbeneden.

De Nederlandse bevolking wil zien hoe we geschoolde werknemers opvoeden in het beroep van ICT-dienstverlener. Ze zijn ook geïnteresseerd in het bekijken van kansen die Noorse lesgevers in het onderwerp en hun leerlingen kunnen proberen om een praktijk plaatsing te krijgen om zo mogelijk nog betere professionals met een internationale dimensie te worden. Het ICT-onderwerp moet hiervoor alle voorwaarden hebben.

Het is ook mogelijk dat we docenten en instructeurs naar Nederland kunnen sturen om te worden geïnformeerd over hoe ze de training in het veld uitvoeren. We hebben daar eerder instructeurs en leraren gehad en ze zijn zeer tevreden over hun verblijf, vertellen Trine Ludviksen. 

Anne-Stine Gjervoldstad
Besøk fra Nederlandsk utdanningsinstitusjon hos Seria
Besøk fra Nederlandsk utdanningsinstitusjon hos Seria, click to open in lightbox
Anne-Stine Gjervoldstad
Ledere og fagpersonell med Nordland Fylkeskommune
, click to open in lightbox
Anne-Stine Gjervoldstad
Nederlendere både internt i Seria og Cerpus, sammen med våre Nederlandske gjester
, click to open in lightbox